หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.โคกหม้อ
"ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน"
วิสัยทัศน์ อบต.โคกหม้อ
ศูนย์รวมใจของชาวตำบลโคกหม้อ
วัดโคกหม้อ
วัดโพธิ์สุทธาวาส
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกหม้อ
โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์ (ประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านเนิน
โรงเรียนท่าจันทน์ (ศักดี)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหม้อ
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ตำบลโคกหม้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต. : ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน ,เบี้ยยังชีพ:จ่ายภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
 
 
 
ชาวตำบลโคกหม้อ รวมตัวกันเป็นหมู่บ้าน และ บางส่วน ขยายออกไปอยู่ตามพื้นที่การเกษตร ของตน เป็นสังคมชนบทที่มีความช่วยเหลือเกื้อ กูลกัน ไม่ฟุ้งเฟ้อมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตาม แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"พออยู่ พอกิน พอใช้"
 

มีวัด   จำนวน     2    แห่ง
 
วัดโคกหม้อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
วัดโพธิ์สุทธาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าจันทร์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นโพธิ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%