หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกับพนักงานจ้าง (ฉบับ 6 ) [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561-2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง กำหนดเวลามาปฎิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานสาวนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)     2