หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วตำบลโคกหม้อ ให้เป็นน่อวยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ปีงบประมาณ 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรการเผยแพร่่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง รายติดตามและประเมิณผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบระมาณ พ.ศ 2563 รอบ 3 เดือน [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกับพนักงานจ้าง (ฉบับ 6 ) [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561-2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)     2      3