Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 วิสัยทัศน์ อบต. : ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน ,เบี้ยยังชีพ:จ่ายภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
 
 
 


นางเพ็ญจันทร์ สิริกรรณะ
ปลัด อบต.โคกหม้อ


นางสาวนงคราญ เกิดกุรัง
รองปลัดอบต.
 
 


นางณัฐชยา พวงดอกไม้
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.


นางสาวณฤชา เอี่ยมโอภา
นักพัฒนาชุมชน


นายณรงค์ศักดิ์ วงรอด
นักวิชาการศึกษา


นางสาวชลธิชา จันทร์เขียว
บุคลากร


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวนฤมล อู่คงคา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอี๊ด สุริยงค์
ครูผู้ดูแลเด็กศพด.
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player